Ước tồn Quỹ BOG tại Anh Phát Petro ngày 30.05.2024

Công ty cổ phần Anh Phát Petro (Anh Phat Petro Joint Stock Company) điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 23.05.2024

Trong chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ ngày 23.05.2023 đến trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 30.05.2024, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Anh Phát Petro là:

– Ước trích: 0 đồng;

– Ước chi: 0 đồng;

– Ước tồn: 162 tỷ đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ đồng).

Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại website www.anhphatpetro.com.vn.

Đây là lần thứ chín mươi ba (93) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01.11.2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 95 của Liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Nguồn: Kế toán APP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *